Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/paradisu/public_html/lib/simplemysql.class.php on line 22
Ziņas - Paradisus.lv

Cenas

Apbedīšanas organizācija

Mūsu uzņēmuma specializācija ir rituālo pakalpojumu sniegšana Latvijā apbedīšanas organizācijas jomā.

Izmantojot mūsu speciālistu palīdzību, Jūs nepaliksiet aci pret aci ar savu bēdu, kā arī varēsiet izvairīties no papildus izmaksām.

apbedisanas birojs pakalpojumi paradisus

Likumi

Ministru kabineta noteikumi Nr.600

Ministru kabineta noteikumi Nr.600 

Rīgā 2010.gada 29.jūnijā (prot. Nr.33 43.§)

Kremācijas noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un 
orgānu izmantošanu medicīnā" 7.1
 panta otro un trešo daļu 
un
 Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma 14.panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka: 

1.1. komersantu licencēšanas kārtību kremācijas veikšanai, kā arī kārtību, kādā maksājama valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu, un valsts nodevas apmēru; 

1.2. dokumentus, kas nepieciešami, lai veiktu miruša cilvēka kremāciju, dokumentu iesniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā veicama kremācija un kārtojama ar to saistītā lietvedība.

2. Tā komersanta nosaukumā, kurš veic kremāciju, iekļauj vārdu "krematorija".

3. Kremācija atļauta tikai šim nolūkam piemērotās ēkās – krematorijās.

II. Komersantu licencēšanas kārtība kremācijas veikšanai

4. Speciālo atļauju (licenci) kremācijas veikšanai (turpmāk – speciālā atļauja (licence)) izsniedz pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā krematorija.

5. Komersants, kas vēlas saņemt speciālo atļauju (licenci), iesniedz iesniegumu (1.pielikums) pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā krematorija. Minētajā iesniegumā norāda: 

5.1. komersanta veidu, firmu un vienoto reģistrācijas numuru; 

5.2. komersanta juridisko adresi, kontakttālruņa numuru un e-pasta adresi; 

5.3. krematorijas adresi.

6. Šo noteikumu 5.punktā minētajam iesniegumam pievieno: 

6.1. dokumentus, kas apliecina komersanta tiesības izmantot nekustamo īpašumu (ēku) kremācijas veikšanai, ja šis nekustamais īpašums nav komersanta īpašumā; 

6.2. dokumentus, kas apliecina, ka ēkā, kurā komersants veiks kremāciju, ir: 

6.2.1. atsevišķa telpa, kurā ir speciāla krāsns miruša cilvēka (turpmāk – mirušais) ķermeņa kremēšanai; 

6.2.2. telpa, kurā mirušo sagatavo kremācijai, un vieta mirušā uzglabāšanai temperatūrā, kas nepārsniedz 4 °C; 

6.2.3. atsevišķa telpa, kurā paredzēta atvadīšanās no mirušā; 

6.3. dokumentus, kas apliecina, ka šo noteikumu 6.2.1., 6.2.2. un 6.2.3.apakšpunktā minētās telpas un telpa, kurā komersants kārto lietvedību, ir aprīkotas ar signalizāciju un piekļuves kontroles sistēmu un nodrošinātas pret nepiederošu personu neatļautu iekļūšanu; 

6.4. valsts nodevas samaksu apliecinoša dokumenta kopiju vai ar internetbankas starpniecību veiktā maksājuma izdruku, kurā norādīts skaidri salasāms maksātāja vārds, uzvārds vai nosaukums un kuru ir parakstījis maksātājs. Ja maksājums veikts ar internetbankas starpniecību un veiktā maksājuma dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un atbilst normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām, komersants to var nosūtīt uz attiecīgās pašvaldības oficiālo elektroniskā pasta adresi.

7. Pašvaldība pēc šo noteikumu 6.punktā minētā iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas: 

7.1. pieprasa no Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka komersantam nav nodokļu parādu; 

7.2. pieprasa no Valsts vides dienesta reģionālās pārvaldes informāciju par to, vai komersants ir saņēmis B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju.

8. Šo noteikumu 7.1. un 7.2.apakšpunktā minētos dokumentus (ne vecākus par vienu mēnesi) komersants var iesniegt vienlaikus ar šo noteikumu 5.punktā minēto iesniegumu.

9. Pašvaldība mēneša laikā pēc šo noteikumu 5.punktā minētā iesnieguma saņemšanas izvērtē iesniegumam pievienotos dokumentus un pieņem lēmumu izsniegt speciālo atļauju (licenci) vai atteikt speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu. Minēto lēmumu komersants var apstrīdēt vai pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

10. Pašvaldība var atteikt izsniegt speciālo atļauju (licenci), ja: 

10.1. komersants nav iesniedzis šo noteikumu 5. un 6.punktā minētos dokumentus; 

10.2. šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētajā izziņā norādīts, ka komersantam ir nodokļu parādi; 

10.3. komersantam nav izsniegta šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minētā atļauja.

11. Pašvaldība triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta komersantam lēmumu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu vai atteikumu izsniegt speciālo atļauju (licenci).

12. Speciālajā atļaujā (licencē) (2.pielikums) norāda komersanta veidu, firmu, vienoto reģistrācijas numuru, datumu, kad komersants reģistrēts komercreģistrā, juridisko adresi un krematorijas adresi.

13. Saņemot speciālo atļauju (licenci), komersanta pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu un pārstāvību pamatojošu dokumentu un ar parakstu apliecina speciālās atļaujas (licences) saņemšanu.

14. Ja komersants izteicis vēlmi speciālo atļauju (licenci) saņemt elektroniska dokumenta veidā, pašvaldība triju darbdienu laikā pēc lēmuma paziņošanas nosūta komersantam speciālo atļauju (licenci) elektroniskā veidā elektronisko dokumentu apriti regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

15. Ja mainījušās speciālajā atļaujā (licencē) norādītās ziņas, komersants nekavējoties iesniedz pašvaldībā iesniegumu speciālās atļaujas (licences) atkārtotai saņemšanai. Iesniegumam pievieno izmaiņas apliecinošus dokumentus un šo noteikumu 6.4.apakšpunktā minēto dokumentu. Pašvaldība 15 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izvērtē iesniegumu un tam pievienotos dokumentus un pieņem lēmumu par atkārtotas speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu.

16. Ja speciālā atļauja (licence) ir bojāta, nolaupīta vai nozaudēta, komersants ne vēlāk kā triju darbdienu laikā informē par to pašvaldību un iesniedz iesniegumu ar lūgumu izsniegt speciālās atļaujas (licences) dublikātu, kā arī šo noteikumu6.4.apakšpunktā minēto dokumentu. Pašvaldība izsniedz speciālās atļaujas (licences) dublikātu piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

17. Saņemot atkārtotu speciālo atļauju (licenci) vai speciālās atļaujas (licences) dublikātu, komersanta pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu un pārstāvību pamatojošu dokumentu un ar parakstu apliecina atkārtotas speciālās atļaujas (licences) vai speciālās atļaujas (licences) dublikāta saņemšanu. Ja komersants izteicis vēlmi atkārtotu speciālo atļauju (licenci) vai speciālās atļaujas (licences) dublikātu saņemt elektroniska dokumenta veidā, pašvaldība nosūta komersantam atkārtotu speciālo atļauju (licenci) vai speciālās atļaujas (licences) dublikātu elektroniskā veidā elektronisko dokumentu apriti regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

18. Speciālo atļauju (licenci) anulē, ja komersants pārkāpj šajos noteikumos noteiktās prasības. Lēmumu par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu pieņem pašvaldība, kas attiecīgo speciālo atļauju (licenci) izsniegusi. Minēto lēmumu komersants var apstrīdēt vai pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

19. Komersants nodrošina pašvaldības amatpersonai iespēju iekļūt krematorijas telpās un apsekot tās, lai pārliecinātos par šajos noteikumos noteikto prasību ievērošanu.

III. Valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība

20. Iesniedzot šo noteikumu 5.punktā minēto iesniegumu, valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences), speciālās atļaujas (licences) dublikāta vai atkārtotas speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komersants maksā, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus (ar pārskaitījumu) vai iemaksājot skaidru naudu kredītiestādē vai citā iestādē, kurai ir tiesības veikt maksājumu pakalpojumus, vai norēķinoties ar maksājumu karti.

21. Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu maksājama valsts nodeva 80 latu apmērā.

22. Par speciālās atļaujas (licences) dublikāta vai atkārtotas speciālās atļaujas licences izsniegšanu maksājama valsts nodeva 10 latu apmērā.

23. Ja šo noteikumu 5.punktā minēto iesniegumu iesniedz un speciālo atļauju (licenci) izsniedz elektroniska dokumenta veidā, šo noteikumu 21. un 22.punktā minētā valsts nodeva maksājama, piemērojot koeficientu 0,9.

24. Valsts nodevu ieskaita attiecīgās pašvaldības budžetā.

IV. Kremācijas izvēle

25. Mirušā laulātais, radinieki, vai cita persona, kura organizē mirušā apbedīšanu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai pašvaldība, ja mirušajam šajā punktā minēto personu nav (bezpiederīgs mirušais) (turpmāk – iesnieguma iesniedzējs), kas vēlas veikt mirušā kremāciju, iesniedz komersantam, kurš veic kremāciju, iesniegumu par kremācijas veikšanu (turpmāk – iesniegums). Minētajā iesniegumā norāda: 

25.1. iesnieguma iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi un kontakttālruņa numuru (ja tāds ir); 

25.2. mirušā vārdu, uzvārdu un personas kodu; 

25.3. miršanas apliecības numuru un izsniegšanas datumu; 

25.4. mirušā pēdējās dzīvesvietas adresi.

26. Šo noteikumu 25.2. un 25.4.apakšpunktā minēto informāciju iesniegumā nenorāda, ja mirušā persona nav noskaidrota, bet mirušais saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir pakļauts obligātai kremācijai.

27. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus: 

27.1. miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); 

27.2. izmeklēšanu uzraugošā prokurora izdotu atļauju mirušā kremācijai, ja par nāves faktu uzsākts kriminālprocess; 

27.3. ārstniecības iestādes izsniegtu nosūtījumu obligātās kremācijas veikšanai mirušajam, kurš saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir pakļauts obligātai kremācijai.

V. Kremācijas norise

28. Kremācijai mirušo pieņem, ja tam nav klāt priekšmetu, kuri sadegšanas procesā var izraisīt nevēlamu reakciju. To, ka mirušajam, kas pieņemts kremācijai, nav bijis klāt minēto priekšmetu, ar parakstu kremāciju reģistrācijas žurnālā apliecina iesnieguma iesniedzējs.

29. Mirušais kremējams labi degošā dabiska materiāla zārkā, kurā drīkst atrasties tikai labi degoši dabiski materiāli. Pirms kremācijas zārkā ieliek karstumizturīgu plāksnīti ar kremācijas reģistrācijas numuru un skaidri salasāmu tā komersanta nosaukumu, kurš veic kremāciju (turpmāk – karstumizturīga plāksnīte).

30. Kremācijas krāsnī vienlaikus kremē ne vairāk kā vienu mirušo.

31. Kremācija var notikt, ja komersantam ir iesniegti šo noteikumu 25. un 27.punktā minētie dokumenti.

32. Katra mirušā pelnus (arī karstumizturīgo plāksnīti) savāc un ievieto izturīgā, gaisu un ūdeni necaurlaidīgā kapsulā (turpmāk – kapsula), kuru aizvāko un apzīmē ar numuru.

33. Uz kapsulas salasāmi norāda šādus datus: 

33.1. kremācijas reģistrācijas numurs (tam jāsaskan ar numuru kremāciju reģistrācijas žurnālā); 

33.2. mirušā vārds un uzvārds; 

33.3. mirušā dzimšanas datums; 

33.4. mirušā nāves iestāšanās datums; 

33.5. mirušā kremācijas vieta un datums.

34. Kapsulu ar mirušā pelniem izsniedz iesnieguma iesniedzējam vai tā pilnvarotai personai.

35. Kapsulu ar mirušā pelniem uzglabā krematorijā 45 dienas pēc kremācijas. Ja šajā laikā iesnieguma iesniedzējs vai tā pilnvarotā persona kapsulu ar mirušā pelniem nepieprasa, to apglabā vietā, kas paredzēta bezpiederīgo mirušo apglabāšanai, vai mirušā pelnus izkaisa.

VI. Kārtība, kādā komersants kārto ar kremāciju saistīto lietvedību

36. Komersants kārto lietvedību par katra mirušā kremāciju. Šajos noteikumos minētos dokumentus komersants uzglabā 75 gadus un pēc tam nodod valsts arhīvā.

37. Par visām veiktajām kremācijām izdara ierakstus kremāciju reģistrācijas žurnālā.

38. Kremāciju reģistrācijas žurnālā ierakstus par katru komersanta veikto kremāciju numurē ar individuālu kārtas numuru, norādot šādas ziņas: 

38.1. ziņas par mirušo: 

38.1.1. vārds, uzvārds un personas kods; 

38.1.2. dzimšanas vieta un datums; 

38.1.3. miršanas vieta un datums; 

38.1.4. pēdējā dzīvesvieta; 

38.1.5. vai ir atzīts par bezpiederīgo mirušo; 

38.1.6. kremācijas datums un laiks; 

38.2. iesnieguma iesniedzēja vārds un uzvārds; 

38.3. par konkrētās kremācijas veikšanu atbildīgā darbinieka vārds un uzvārds.

VII. Noslēguma jautājums

39. Noteikumi piemērojami ar 2010.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents V.Dombrovskis 

Iekšlietu ministre L.Mūrniece

1.pielikums 
Ministru kabineta 
2010.gada 29.jūnija 
noteikumiem Nr.600

VSAA Apbedīšanas pabalsts

Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir:

  • apdrošinātai personai tās apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā;
  • apdrošinātās personas ģimenes loceklim vai personai, kura faktiski uzņēmusies apbedīšanu, ja mirusi apdrošinātā persona, bezdarbnieks, pensijas, atlīdzības par darbspēju zaudējumu vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs;
  • ģimenes loceklim vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja apdrošinātā persona vai tās apgādībā bijušais ģimenes loceklis miris mēneša laikā pēc iemaksu perioda beigām.

Pabalstu piešķir saskaņā ar:


Pieprasot apbedīšanas pabalstu, jāiesniedz iesniegums apbedīšanas pabalsta piešķiršanai. Iesniegumu pabalsta piešķiršanai var nosūtīt arī pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Pieprasot pabalstu pa pastu vai elektroniski, var izmantot VSAA mājas lapā www.vsaa.lvesošo veidlapu, vai iesniegt brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, norādot šādas ziņas:

1. pabalsta pieprasītāja vārds un uzvārds;
2. pabalsta pieprasītāja personas kods;
3. pabalsta pieprasītāja deklarētās dzīvesvietas adrese;
4. pabalsta pieprasītāja tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;
5. pabalsta pieprasītāja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs (21 zīme);
6. mirušās personas vārds uzvārds, personas kods un miršanas datums.

Ar savu parakstu pabalsta pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Dokumentus var iesniegt jebkurā VSAA nodaļā.

Iesniedzot iesniegumu VSAA nodaļā, nav jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Taču saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, sniedzot personai informāciju, kas attiecas tieši uz konkrētās personas tiesībām uz sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem vai valsts sociālajiem pabalstiem, VSAA ir tiesības pieprasīt un personai ir pienākums uzrādīt dokumentu, kas ļauj identificēt šo personu.

Pabalstu var pieprasīt 12 mēnešu laikā no miršanas dienas.

Vidējo iemaksu algu un pabalsta apmēru aprēķina saskaņā ar 1998. gada 28. jūlija MK noteikumiem Nr.270 Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība un 1999. gada 16. februāra MK noteikumiem Nr.50 Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība.

Apbedīšanas pabalstu apdrošinātās personas nāves gadījumā piešķir un izmaksā mirušā divkāršas mēneša vidējās iemaksu algas apmērā.

Pensionāra vai atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmēja nāves gadījumā apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksā divu pensiju vai atlīdzību apmērā.

Ja apdrošinātā personas bija arī pensijas vai atlīdzības saņēmējs, izmaksā vienu, apmēra ziņā lielāko pabalstu.

Apgādībā bijušā ģimenes locekļa vai bezdarbnieka nāves gadījumā apbedīšanas pabalstu piešķir trīskāršā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.

Apbedīšanas pabalstu pārskaita uz pabalsta saņēmēja norādīto kontu kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā

 

apbedisanas birojs pakalpojumi paradisus